HERNÍ ŘÁD soutěže „Miss Blog.cz“ portálu Blog.cz

26. června 2015 v 16:45 | Standa
Herní řád
soutěže "Miss Blog.cz" portálu Blog.cz
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže "Miss Blog.cz" portálu Blog.cz (dále jen "Soutěž"), je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen "CET 21"). Spolupořadatelem Soutěže je společnost HTC Corporation, která poskytuje 1x HTC One M8 a 2x HTC Desire 626G pro výherce Soutěže.
2. Soutěž bude probíhat v období od 26. 06. 2015 do 31. 07.2015.
3. Do Soutěže se může za níže uvedených podmínek zapojit každá fyzická osoba starší 15 let, která má založený vlastní blog na portálu Blog.cz (http://www.blog.cz) nebo si ho nejpozději do 17. 07. 2015 založí. Pokud soutěžící kdykoli v průběhu Soutěže ukončí, zruší nebo přestěhuje svůj blog k jiné službě, bude ze Soutěže bez dalšího vyřazen.
4. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
5. Soutěž bude rozdělena do tří (3) soutěžních kol a jednoho (1) finálového kola:
Začátek kola/hlasování Konec kola/hlasování
1. soutěžní kolo 03. 07. 2015 12:00 hod. 10. 07. 2015 12:00 hod.
2. soutěžní kolo 10. 07. 2015 12:00 hod. 17. 07. 2015 12:00 hod.
3. soutěžní kolo 17. 07. 2015 12:00 hod. 24. 07. 2015 12:00 hod.
finálové kolo 24. 07. 2015 12:00 hod 31. 07. 2015 12:00 hod.
6. Úkolem soutěžících bude zaslat fotografii své osoby (dále jen "Soutěžní fotografie") na e-mailovou adresu soutez@blog.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést heslo "Miss Blog.cz" a do textu e-mailu uvést věk soutěžícího, adresu jeho blogu na portálu Blog.cz a dvě (2) věty popisující osobu soutěžícího a jeho blog. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii. Lhůta pro zasílání Soutěžních fotografií je od 26. 06.2015 do 17. 07. 2015.
7. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.
8. Zasláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění fotografie na portálu Blog.cz, a to včetně uvedení adresy blogu soutěžícího zachyceného na fotografii. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, dalších osob zachycených na fotografii apod.
9. Do každého soutěžního kola vybere porota složená ze zástupců CET 21 z doručených Soutěžních fotografií maximálně deset (10) nejlepších nebo nejzajímavějších fotografií. Tyto fotografie budou zveřejněny na portáluBlog.cz formou článku na stránce http://miss.blog.cz/, kde budou předmětem hlasování dle pravidel stanovených CET 21. Z každého počítače bude možné hlasovat pro každou Soutěžní fotografii maximálně jednou (1x) denně, a současně z každé IP adresy bude možné hlasovat pro každou Soutěžní fotografii maximálně desetkrát (10x) denně. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno.
10. V každém soutěžním kole budou na základě výsledků hlasování vyhlášeny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie, které získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií losování.
11. Vítězné Soutěžní fotografie ze všech tří (3) soutěžních kol postoupí do finálového kola. Během finálového kola budou tyto fotografie zveřejněny na portálu Blog.cz a bude možné pro ně hlasovat za podmínek uvedených v odst. 9. Na základě výsledků hlasování budou vyhlášeny tři (3) vítězné fotografie celé Soutěže, které ve finálovém kole získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií losování. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, získají následující ceny:
1.místo: smartphone HTC One M8
2.místo: smartphone HTC Desire 626G
3.místo: smartphone HTC Desire 626G
12. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které mají uvedeny ve svém uživatelském profilu na portálu Blog.cz a budou jim sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
13. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v tomto herním řádu adekvátní náhradní ceny.
14. Výsledky Soutěže budou rovněž zveřejněny na portálu Blog.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
15. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
16. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
17. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.
18. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu Blog.cz .

V Praze dne 26. 06. 2015

__________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.